Miljö

Förutom att leverera teknisk innovation, kvalitetssäkrade akustiklösningar och pålitlig byggledning, så arbetar vi kontinuerligt för att följa samtliga miljökrav.

Detta gör vi genom att:

 • Aktivt samarbeta med kunder, leverantörer och andra intressenter.
 • I egenskap av underentreprenör ska vi kontrollera leverantörer genom att kräva innehålls- och/eller
  miljövarudeklarationer samt miljöpolicys och försöka påverka antingen leverantören själv eller våra
  kunder att göra det bästa möjliga valet med tanke på miljön.
 • Uppnå eller överträffa lagar och förordningar inom miljöområdet.
 • Främja resurshushållning och källsortering. Vid det faktiska utförandet av en entreprenad gynnar vi
  miljön på bästa sätt genom att bl.a källsortera emballage, avfall och restprodukter, planera arbetet
  så att resurseffektivitet prioriteras, samt beställa material i så effektiva mängder som möjligt vad
  gäller transportmedel.
 • Engagera alla våra medarbetare i miljöfrågor genom att öka kunskapen.
 • I vårt arbete ställer våra kunder ofta specifika miljökrav. Vår ambition är att alltid möta dessa så effektivt som möjligt. Vid flera tillfällen har vi även sett till att våra leverantörer har anpassat sin produktionsteknik och användning av återvunnet material för ett tydligare miljöarbete.